តារាងផ្លាកលេខដែលបានប្រកាសលក់

លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខ តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AV 0004 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2AV 0022 800,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2AV 0030 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2AV 0037 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2AV 0040 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AV 0042 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
7 ភ្នំពេញ 2AV 0043 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2AV 0044 800,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2AV 0046 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2AV 0047 0 0 ចុះបញ្ជី

Reference: Prakas 046, dated January 27, 2017 - “Vehicle Registration Procedure”.

For more information, please contact
  • 085 92 90 90 (Cellcard)
  • 015 92 90 90 (Smart)
  • 067 92 90 90 (Metfone)
Supporting Hour
  • Monday - Friday
  • 08:00-12:00 and 14:00-17:00