ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 0227 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BC 0231 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2BC 0233 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2BC 0235 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 0236 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BC 0240 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
7 ភ្នំពេញ 2BC 0241 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2BC 0243 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2BC 0244 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BC 0245 0 0 ចុះបញ្ជី