ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AZ 0443 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2AZ 0445 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2AZ 0446 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2AZ 0449 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2AZ 0451 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AZ 0452 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AZ 0453 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2AZ 0457 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2AZ 0458 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2AZ 0460 0 0 ចុះបញ្ជី