ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BA 0476 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2BA 0479 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BA 0480 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BA 0483 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BA 0485 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BA 0488 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
7 ភ្នំពេញ 2BA 0490 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BA 0491 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BA 0493 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2BA 0497 0 0 ចុះបញ្ជី