ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AX 0350 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2AX 0352 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2AX 0355 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2AX 0361 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2AX 0362 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AX 0364 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AX 0366 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2AX 0367 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2AX 0370 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2AX 0371 0 0 ចុះបញ្ជី