ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AY 1041 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2AY 1043 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2AY 1054 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2AY 1063 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2AY 1066 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2AY 1072 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AY 1081 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2AY 1090 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2AY 1100 800,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2AY 1133 4,000,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក