ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 6240 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BC 6220 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BC 6211 300,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2BC 6194 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 6185 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BC 6149 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 6140 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 6130 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 6104 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BC 6103 0 0 ចុះបញ្ជី