ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BB 0361 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BB 0364 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BB 0370 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BB 0371 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BB 0376 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BB 0380 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BB 0381 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BB 0382 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BB 0384 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BB 0385 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក