ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 0208 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BC 0210 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BC 0211 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2BC 0213 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2BC 0214 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BC 0217 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 0219 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 0220 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2BC 0224 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2BC 0226 0 0 ចុះបញ្ជី