ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AX 0191 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2AX 0192 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2AX 0193 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2AX 0197 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2AX 0200 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AX 0202 600,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
7 ភ្នំពេញ 2AX 0204 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2AX 0208 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2AX 0210 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2AX 0211 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក