ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AX 0712 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2AX 0714 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2AX 0721 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2AX 0722 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2AX 0724 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AX 0730 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AX 0733 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2AX 0734 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2AX 0740 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2AX 0745 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក