ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AY 0933 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2AY 0934 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2AY 0947 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2AY 0956 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2AY 0965 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AY 0974 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AY 0983 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2AY 0992 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2AY 1024 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2AY 1036 0 0 ចុះបញ្ជី