ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 8930 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BC 8924 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BC 8922 300,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2BC 8921 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 8914 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BC 8912 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 8904 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 8903 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 8814 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BC 8804 0 0 ចុះបញ្ជី