ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AX 0631 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2AX 0633 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2AX 0634 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2AX 0640 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2AX 0641 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AX 0659 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AX 0673 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2AX 0674 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2AX 0695 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2AX 0704 0 0 ចុះបញ្ជី