ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AX 0173 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2AX 0174 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2AX 0175 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2AX 0177 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2AX 0180 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2AX 0181 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AX 0182 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2AX 0183 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2AX 0184 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2AX 0190 0 0 ចុះបញ្ជី