ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 6473 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BC 6464 600,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2BC 6437 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BC 6419 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 6411 300,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BC 6347 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 6310 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 6301 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 6284 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BC 6275 0 0 ចុះបញ្ជី