ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BB 0325 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BB 0326 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BB 0334 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BB 0341 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2BB 0343 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BB 0344 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BB 0346 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BB 0347 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BB 0352 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BB 0354 0 0 ចុះបញ្ជី