ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AX 0154 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2AX 0155 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2AX 0160 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2AX 0161 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2AX 0163 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AX 0164 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AX 0165 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2AX 0166 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2AX 0170 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2AX 0172 0 0 ចុះបញ្ជី