ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AY 0794 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2AY 0822 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2AY 0833 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2AY 0846 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2AY 0848 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AY 0857 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AY 0875 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2AY 0893 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2AY 0911 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2AY 0922 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក