ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BB 0281 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BB 0284 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BB 0291 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BB 0294 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BB 0307 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BB 0310 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BB 0311 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2BB 0314 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2BB 0316 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BB 0320 0 0 ចុះបញ្ជី