ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 6824 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BC 6752 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BC 6743 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BC 6734 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 6725 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BC 6611 3,000,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
7 ភ្នំពេញ 2BC 6590 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 6572 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 6491 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BC 6482 0 0 ចុះបញ្ជី