ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AX 0542 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2AX 0574 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2AX 0584 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2AX 0587 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2AX 0596 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AX 0604 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AX 0613 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2AX 0614 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2AX 0622 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2AX 0624 0 0 ចុះបញ្ជី