ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AZ 0510 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2AZ 0514 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2AZ 0524 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2AZ 0532 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2AZ 0533 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2AZ 0534 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AZ 0541 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2AZ 0542 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2AZ 0547 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2AZ 0574 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក