ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AY 0695 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2AY 0712 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2AY 0721 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2AY 0722 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2AY 0730 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AY 0733 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
7 ភ្នំពេញ 2AY 0745 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2AY 0749 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2AY 0763 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2AY 0785 0 0 ចុះបញ្ជី