ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BB 0240 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2BB 0244 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BB 0253 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BB 0254 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BB 0255 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BB 0262 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BB 0264 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BB 0271 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BB 0274 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BB 0280 0 0 ចុះបញ្ជី