ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 0137 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BC 0140 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BC 0141 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2BC 0142 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2BC 0144 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BC 0145 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 0146 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 0148 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 0150 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2BC 0154 0 0 ចុះបញ្ជី