ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 7148 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BC 7120 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BC 7111 4,000,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2BC 7102 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 7094 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BC 7021 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 7012 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 6923 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 6914 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BC 6842 0 0 ចុះបញ្ជី