ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AX 0488 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2AX 0490 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2AX 0491 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2AX 0497 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2AX 0514 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AX 0523 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AX 0532 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2AX 0533 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2AX 0534 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2AX 0541 0 0 ចុះបញ្ជី