ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 6725 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BC 6726 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BC 6728 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BC 6729 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 6730 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BC 6731 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
7 ភ្នំពេញ 2BC 6732 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2BC 6733 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2BC 6734 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BC 6735 0 0 ចុះបញ្ជី