ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BB 9112 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BB 9114 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BB 9119 2,000,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2BB 9122 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2BB 9124 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BB 9128 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BB 9130 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BB 9132 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BB 9134 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2BB 9137 0 0 ចុះបញ្ជី