ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 6714 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2BC 6715 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2BC 6716 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BC 6717 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 6719 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BC 6720 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 6721 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2BC 6722 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2BC 6723 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2BC 6724 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក