ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AX 0452 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2AX 0460 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2AX 0461 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2AX 0462 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2AX 0470 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AX 0471 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AX 0473 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2AX 0475 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2AX 0479 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2AX 0480 0 0 ចុះបញ្ជី