ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BB 0192 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BB 0208 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BB 0210 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BB 0211 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2BB 0213 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BB 0214 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
7 ភ្នំពេញ 2BB 0217 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BB 0224 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2BB 0226 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BB 0235 0 0 ចុះបញ្ជី