ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 7436 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BC 7410 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BC 7391 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BC 7364 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 7346 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BC 7337 2,000,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
7 ភ្នំពេញ 2BC 7319 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 7265 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 7201 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BC 7184 0 0 ចុះបញ្ជី