ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AX 0118 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2AX 0120 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2AX 0122 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2AX 0123 6,000,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2AX 0124 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2AX 0127 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AX 0130 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2AX 0132 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2AX 0133 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2AX 0136 0 0 ចុះបញ្ជី