ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AY 0574 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2AY 0587 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2AY 0604 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2AY 0613 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2AY 0622 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2AY 0631 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AY 0633 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2AY 0640 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2AY 0664 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2AY 0674 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក