ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AX 0411 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2AX 0415 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2AX 0421 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2AX 0422 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2AX 0424 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AX 0431 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
7 ភ្នំពេញ 2AX 0433 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2AX 0435 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2AX 0442 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2AX 0451 0 0 ចុះបញ្ជី