ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 7940 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BC 7931 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BC 7904 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BC 7841 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 7733 3,000,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BC 7643 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 7634 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 7490 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 7481 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BC 7463 0 0 ចុះបញ្ជី