ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AX 0091 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2AX 0092 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2AX 0094 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2AX 0104 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2AX 0105 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2AX 0109 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AX 0110 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2AX 0111 4,000,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2AX 0114 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2AX 0115 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក