ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AZ 0424 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2AZ 0433 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2AZ 0442 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2AZ 0443 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2AZ 0451 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AZ 0458 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
7 ភ្នំពេញ 2AZ 0460 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2AZ 0461 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2AZ 0462 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2AZ 0475 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក