ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AY 0455 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2AY 0460 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2AY 0488 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2AY 0493 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2AY 0497 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AY 0514 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AY 0523 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2AY 0532 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2AY 0533 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2AY 0541 0 0 ចុះបញ្ជី