ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 4451 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BC 4452 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BC 4453 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2BC 4457 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 4458 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BC 4459 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 4460 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 4461 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 4462 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2BC 4463 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក