ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BB 5729 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BB 5730 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BB 5731 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2BB 5732 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2BB 5734 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BB 5735 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BB 5736 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BB 5737 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BB 5739 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BB 5740 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក