ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 4407 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BC 4408 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2BC 4409 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2BC 4410 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2BC 4411 800,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BC 4412 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 4413 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 4414 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 4415 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BC 4416 0 0 ចុះបញ្ជី