ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BB 5714 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2BB 5717 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BB 5718 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BB 5719 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BB 5720 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BB 5721 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BB 5722 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2BB 5724 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2BB 5726 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BB 5728 0 0 ចុះបញ្ជី