ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 4373 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2BC 4374 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2BC 4375 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2BC 4376 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 4377 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BC 4378 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 4379 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 4380 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 4381 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2BC 4382 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក