ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BB 4548 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BB 4549 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BB 4550 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BB 4551 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BB 4552 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BB 4556 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BB 4557 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BB 4558 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BB 4560 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BB 4561 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក