ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 3493 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2BC 3494 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BC 3495 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BC 3496 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 3497 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BC 3498 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 3501 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2BC 3502 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 3503 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BC 3504 0 0 ចុះបញ្ជី