ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AY 0150 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2AY 0154 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2AY 0155 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2AY 0163 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2AY 0164 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AY 0165 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AY 0166 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2AY 0170 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2AY 0173 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2AY 0174 0 0 ចុះបញ្ជី