ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AZ 0174 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2AZ 0190 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2AZ 0211 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2AZ 0214 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2AZ 0217 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AZ 0220 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
7 ភ្នំពេញ 2AZ 0231 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2AZ 0240 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2AZ 0241 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2AZ 0244 0 0 ចុះបញ្ជី