ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 0043 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2BC 0046 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BC 0048 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BC 0049 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 0051 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BC 0056 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 0064 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 0065 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 0067 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BC 0073 0 0 ចុះបញ្ជី