ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AX 2860 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2AX 2861 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2AX 2862 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2AX 2863 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2AX 2864 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AX 2865 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AX 2866 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2AX 2870 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2AX 2871 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2AX 2872 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក