ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AX 2849 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2AX 2850 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2AX 2851 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2AX 2852 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2AX 2853 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2AX 2854 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
7 ភ្នំពេញ 2AX 2855 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2AX 2856 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2AX 2857 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2AX 2859 0 0 ចុះបញ្ជី