ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BB 2774 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BB 2783 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BB 2792 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BB 2811 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2BB 2837 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BB 2846 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BB 2864 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BB 2891 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BB 2914 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2BB 2940 0 0 ចុះបញ្ជី