ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BD 8240 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BD 8237 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BD 8230 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BD 8220 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BD 8219 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BD 8214 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BD 8211 300,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2BD 8210 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BD 8204 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BD 8201 0 0 ចុះបញ្ជី