ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BB 2486 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BB 2495 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BB 2503 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BB 2504 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BB 2521 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BB 2530 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BB 2540 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BB 2549 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BB 2594 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BB 2602 0 0 ចុះបញ្ជី