ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BD 8301 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BD 8291 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BD 8282 3,000,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2BD 8274 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BD 8273 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BD 8264 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BD 8255 300,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2BD 8248 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BD 8247 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BD 8246 0 0 ចុះបញ្ជី