ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BB 2332 2,000,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2BB 2350 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BB 2401 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2BB 2404 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BB 2410 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BB 2413 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BB 2431 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BB 2433 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2BB 2440 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BB 2460 0 0 ចុះបញ្ជី