ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BB 2143 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BB 2152 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BB 2170 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BB 2215 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BB 2251 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BB 2305 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BB 2310 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2BB 2323 3,000,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2BB 2332 2,000,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2BB 2350 0 0 ចុះបញ្ជី