ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BB 2054 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BB 2062 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BB 2064 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BB 2071 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BB 2074 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BB 2104 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
7 ភ្នំពេញ 2BB 2107 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BB 2116 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BB 2134 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BB 2140 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក