ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BB 1847 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BB 1874 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BB 1892 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BB 1922 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2BB 1937 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BB 1946 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BB 1964 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BB 2044 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BB 2053 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BB 2054 0 0 ចុះបញ្ជី