ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 5023 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BC 5014 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BC 4970 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BC 4961 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 4952 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BC 4934 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 4925 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 4922 300,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2BC 4916 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BC 4911 300,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក