ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 2041 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2BC 2042 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2BC 2043 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2BC 2044 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 2045 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BC 2046 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 2047 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 2048 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 2049 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BC 2053 0 0 ចុះបញ្ជី