ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 8435 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BC 8431 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BC 8430 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BC 8427 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 8426 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BC 8421 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 8420 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 8417 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 8413 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BC 8411 300,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក