ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BB 0431 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2BB 0433 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2BB 0434 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BB 0435 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BB 0436 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BB 0437 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BB 0438 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BB 0439 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2BB 0441 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2BB 0442 0 0 ចុះបញ្ជី