ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BB 2991 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BB 2993 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BB 2994 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BB 3001 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BB 3002 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BB 3007 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BB 3008 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BB 3010 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BB 3011 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2BB 3012 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក