ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BB 2974 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BB 2975 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BB 2976 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BB 2980 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2BB 2981 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BB 2982 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BB 2983 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BB 2984 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BB 2985 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BB 2990 0 0 ចុះបញ្ជី