ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 4391 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BC 4390 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BC 4389 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BC 4388 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2BC 4387 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BC 4386 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 4385 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 4382 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 4381 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BC 4380 0 0 ចុះបញ្ជី