ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BB 2840 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BB 2841 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BB 2842 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2BB 2843 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2BB 2845 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BB 2846 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BB 2847 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BB 2848 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BB 2849 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BB 2850 0 0 ចុះបញ្ជី