ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 1831 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BC 1832 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BC 1834 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2BC 1835 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2BC 1839 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BC 1840 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 1841 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 1842 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 1843 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2BC 1844 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក