ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BB 2819 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BB 2820 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BB 2821 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BB 2823 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BB 2824 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BB 2830 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BB 2831 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BB 2832 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BB 2834 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2BB 2837 0 0 ចុះបញ្ជី