ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BD 8561 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BD 8543 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BD 8534 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BD 8516 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BD 8511 300,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BD 8510 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BD 8507 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BD 8501 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BD 8490 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BD 8480 0 0 ចុះបញ្ជី