ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AX 0400 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2AX 0401 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2AX 0402 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2AX 0404 600,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2AX 0406 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AX 0407 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AX 0409 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2AX 0410 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2AX 0411 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2AX 0412 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក