ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 0257 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BC 0259 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2BC 0260 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2BC 0261 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2BC 0262 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BC 0263 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 0264 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 0271 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 0273 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BC 0274 0 0 ចុះបញ្ជី