ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BB 2801 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BB 2802 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BB 2803 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BB 2804 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BB 2806 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BB 2810 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BB 2811 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2BB 2812 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BB 2813 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BB 2814 0 0 ចុះបញ្ជី