ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 1780 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2BC 1782 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2BC 1783 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2BC 1784 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 1785 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BC 1786 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 1790 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2BC 1791 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2BC 1793 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BC 1794 0 0 ចុះបញ្ជី