ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 1760 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BC 1762 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2BC 1764 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2BC 1765 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2BC 1766 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BC 1769 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 1770 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 1774 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2BC 1775 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BC 1776 0 0 ចុះបញ្ជី