ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 5762 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BC 5726 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BC 5708 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BC 5690 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 5511 3,000,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BC 5492 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 5483 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 5438 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 5422 300,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2BC 5420 0 0 ចុះបញ្ជី