ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AX 0372 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2AX 0377 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2AX 0380 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2AX 0385 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2AX 0386 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2AX 0389 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AX 0394 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2AX 0395 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2AX 0398 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2AX 0399 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក