ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AZ 0461 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2AZ 0462 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2AZ 0463 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2AZ 0464 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2AZ 0466 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2AZ 0467 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
7 ភ្នំពេញ 2AZ 0471 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2AZ 0472 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2AZ 0475 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2AZ 0476 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក