ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 0246 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BC 0247 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BC 0248 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BC 0249 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 0250 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BC 0251 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
7 ភ្នំពេញ 2BC 0253 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 0254 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 0255 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2BC 0256 0 0 ចុះបញ្ជី