ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BD 8644 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BD 8643 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BD 8642 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BD 8634 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BD 8633 300,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2BD 8624 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BD 8615 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BD 8610 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BD 8590 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BD 8570 0 0 ចុះបញ្ជី