ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BA 0498 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BA 0514 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BA 0521 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2BA 0523 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BA 0524 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BA 0530 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
7 ភ្នំពេញ 2BA 0532 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BA 0533 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2BA 0534 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BA 0541 0 0 ចុះបញ្ជី