ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AX 0037 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2AX 0042 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2AX 0046 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2AX 0047 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2AX 0064 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AX 0073 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AX 0082 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2AX 0092 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2AX 0094 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2AX 0120 0 0 ចុះបញ្ជី