ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 9922 3,000,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2BC 9741 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BC 9714 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BC 9704 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 9650 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BC 9643 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 9642 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 9641 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 9632 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BC 9614 0 0 ចុះបញ្ជី