ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 0010 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BC 0014 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BC 0019 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BC 0020 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 0030 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BC 0031 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 0037 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 0040 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 0041 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BC 0042 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក