ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BA 0037 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BA 0046 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BA 0064 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BA 0073 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BA 0074 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BA 0145 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BA 0146 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BA 0154 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BA 0155 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2BA 0164 0 0 ចុះបញ្ជី