ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AZ 0046 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2AZ 0064 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2AZ 0123 6,000,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2AZ 0145 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2AZ 0154 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AZ 0155 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
7 ភ្នំពេញ 2AZ 0160 100,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2AZ 0164 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2AZ 0172 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2AZ 0173 0 0 ចុះបញ្ជី