ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AY 0042 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2AY 0046 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2AY 0064 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2AY 0073 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2AY 0110 400,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2AY 0127 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AY 0136 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2AY 0145 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2AY 0146 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2AY 0147 0 0 ចុះបញ្ជី