តារាងផ្លាកលេខដែលបានប្រកាសលក់

ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BC 9922 3,000,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2BC 9741 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BC 9714 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BC 9704 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BC 9650 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BC 9643 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BC 9642 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BC 9641 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BC 9632 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BC 9614 0 0 ចុះបញ្ជី

សូមយោង​ ៖​ 
- ប្រកាសលេខ ០៤៦ ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីយានយន្ត
- ប្រកាសលេខ ៦៨៦​ សហវ. ប្រក. ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការលក់លេខចុះបញ្ជីរថយន្តគ្រួសារ និងរថយន្តធុនស្រាល

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង
  • ០៨៥ ៩២ ៩០ ៩០ (Cellcard)
  • ០១៥ ៩២ ៩០ ៩០ (Smart)
  • ០៦៧ ៩២ ៩០ ៩០ (Metfone)
ម៉ោងធ្វើការ
  • ចន្ទ - សុក្រ
  • ម៉ោង ០៨ - ១២ និង ១៤ - ១៧