តារាងផ្លាកលេខដែលបានប្រកាសលក់
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ប្រភេទយានយន្ត ស៊េរីអក្សរ ផ្លាកលេខ តម្លៃ (រៀល) តម្លៃផ្លោះស៊េរី ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2 2AQ 0022 800,000 0 ទិញលេខ និងចុះបញ្ជី ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2 2AQ 0044 800,000 0 ទិញលេខ និងចុះបញ្ជី ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2 2AQ 0046 0 0 រើសលេខ និងចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2 2AQ 0064 0 0 រើសលេខ និងចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2 2AQ 0073 0 0 រើសលេខ និងចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2 2AQ 0091 0 0 រើសលេខ និងចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2 2AQ 0109 0 0 រើសលេខ និងចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2 2AQ 0110 400,000 0 ទិញលេខ និងចុះបញ្ជី ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2 2AQ 0114 80,000 0 ទិញលេខ និងចុះបញ្ជី ទិញលេខទុក
10 ភ្នំពេញ 2 2AQ 0118 0 0 រើសលេខ និងចុះបញ្ជី

 • វីដេអូ ណែនាំ
សូមយោង ប្រកាសលេខ ០៤៦ ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីយានយន្ត។
 • ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង
  ០៨៥ ៩២ ៩០ ៩០ (Cellcard)
  ០១៥ ៩២ ៩០ ៩០ (Smart)
  ០៦៧ ៩២ ៩០ ៩០ (Metfone)

 • ម៉ោងធ្វើការ(ចន្ទ-សុក្រ)
  ៨ព្រឹក ដល់ ១២ថ្ងៃ និង ២ ដល់ ៥ល្ងាច