តារាងផ្លាកលេខដែលបានប្រកាសលក់

ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2BB 0046 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2BB 0064 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2BB 0154 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2BB 0164 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2BB 0174 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2BB 0190 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2BB 0244 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2BB 0253 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2BB 0254 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2BB 0271 0 0 ចុះបញ្ជី

សូមយោង ប្រកាសលេខ ០៤៦ ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីយានយន្ត។

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង
  • ០៨៥ ៩២ ៩០ ៩០ (Cellcard)
  • ០១៥ ៩២ ៩០ ៩០ (Smart)
  • ០៦៧ ៩២ ៩០ ៩០ (Metfone)
ម៉ោងធ្វើការ
  • ចន្ទ - សុក្រ
  • ម៉ោង ០៨ - ១២ និង ១៤ - ១៧