តារាងផ្លាកលេខដែលបានប្រកាសលក់

ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AX 0037 0 0 ចុះបញ្ជី
2 ភ្នំពេញ 2AX 0042 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2AX 0046 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2AX 0047 0 0 ចុះបញ្ជី
5 ភ្នំពេញ 2AX 0064 0 0 ចុះបញ្ជី
6 ភ្នំពេញ 2AX 0073 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AX 0082 0 0 ចុះបញ្ជី
8 ភ្នំពេញ 2AX 0092 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2AX 0094 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2AX 0120 0 0 ចុះបញ្ជី

សូមយោង ប្រកាសលេខ ០៤៦ ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីយានយន្ត។

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង
  • ០៨៥ ៩២ ៩០ ៩០ (Cellcard)
  • ០១៥ ៩២ ៩០ ៩០ (Smart)
  • ០៦៧ ៩២ ៩០ ៩០ (Metfone)
ម៉ោងធ្វើការ
  • ចន្ទ - សុក្រ
  • ម៉ោង ០៨ - ១២ និង ១៤ - ១៧