តារាងផ្លាកលេខដែលបានប្រកាសលក់
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ប្រភេទយានយន្ត ស៊េរីអក្សរ ផ្លាកលេខ តម្លៃ (រៀល) តម្លៃផ្លោះស៊េរី ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2 2AR 0004 400,000 0 ទិញលេខ និងចុះបញ្ជី ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2 2AR 0011 800,000 0 ទិញលេខ និងចុះបញ្ជី ទិញលេខទុក
3 ភ្នំពេញ 2 2AR 0022 800,000 0 ទិញលេខ និងចុះបញ្ជី ទិញលេខទុក
4 ភ្នំពេញ 2 2AR 0024 80,000 0 ទិញលេខ និងចុះបញ្ជី ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2 2AR 0033 800,000 0 ទិញលេខ និងចុះបញ្ជី ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2 2AR 0037 0 0 រើសលេខ និងចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2 2AR 0043 100,000 0 ទិញលេខ និងចុះបញ្ជី ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2 2AR 0044 800,000 0 ទិញលេខ និងចុះបញ្ជី ទិញលេខទុក
9 ភ្នំពេញ 2 2AR 0046 0 0 រើសលេខ និងចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2 2AR 0051 80,000 0 ទិញលេខ និងចុះបញ្ជី ទិញលេខទុក

 • វីដេអូ ណែនាំ
សូមយោង ប្រកាសលេខ ០៤៦ ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីយានយន្ត។
 • ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង
  ០៨៥ ៩២ ៩០ ៩០ (Cellcard)
  ០១៥ ៩២ ៩០ ៩០ (Smart)
  ០៦៧ ៩២ ៩០ ៩០ (Metfone)

 • ម៉ោងធ្វើការ(ចន្ទ-សុក្រ)
  ៨ព្រឹក ដល់ ១២ថ្ងៃ និង ២ ដល់ ៥ល្ងាច