តារាងផ្លាកលេខដែលបានប្រកាសលក់

ស្វែងរក សំអាត
លេខរៀង ប្រភេទផ្លាកលេខ ស៊េរី លេខយានយន្ត តម្លៃ(៛) ផ្លោះស៊េរី(៛) ផ្សេងៗ
1 ភ្នំពេញ 2AX 0011 800,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
2 ភ្នំពេញ 2AX 0014 0 0 ចុះបញ្ជី
3 ភ្នំពេញ 2AX 0020 0 0 ចុះបញ្ជី
4 ភ្នំពេញ 2AX 0022 800,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
5 ភ្នំពេញ 2AX 0024 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
6 ភ្នំពេញ 2AX 0030 0 0 ចុះបញ្ជី
7 ភ្នំពេញ 2AX 0033 800,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក
8 ភ្នំពេញ 2AX 0037 0 0 ចុះបញ្ជី
9 ភ្នំពេញ 2AX 0041 0 0 ចុះបញ្ជី
10 ភ្នំពេញ 2AX 0042 80,000 0 ចុះបញ្ជី + ទិញលេខទុក

សូមយោង ប្រកាសលេខ ០៤៦ ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីយានយន្ត។

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង
  • ០៨៥ ៩២ ៩០ ៩០ (Cellcard)
  • ០១៥ ៩២ ៩០ ៩០ (Smart)
  • ០៦៧ ៩២ ៩០ ៩០ (Metfone)
ម៉ោងធ្វើការ
  • ចន្ទ - សុក្រ
  • ម៉ោង ០៨ - ១២ និង ១៤ - ១៧